مديريت شهري به دنبال تسهيل فعاليت استارتاپ ها و شركت هاي نوآور است/ تهران هوشمند نقشي پررنگ براي خلاقيت و نوآوري در حل مشكلات شهر قائل است

مديريت شهري به دنبال تسهيل فعاليت استارتاپ ها و شركت هاي نوآور است/ تهران هوشمند نقشي پررنگ براي خلاقيت و نوآوري در حل مشكلات شهر قائل است به گزارش سيتنا، دكتر محمد فرجود، مديرعامل سازمان فاواي شهرداري تهران به همراه مهندس رسول كشت پور، شهردار منطقه دو، مهمان مجموعه ي كافه بازار بودند و ضمن بازديد، پيرامون همكاري هاي مشترك گفت وگو كردند. در اين ديدار كه مديران مجموعه كافه بازار و دبيرخانه و مركز تهران هوشمند نيز حضور داشتند، درباره فعاليت هاي شهرداري تهران در حوزه هوشمندسازي پايتخت و نقش و اهميت همكاري اين نهاد و شركت هاي نوآور بحث و بررسي شد. فرجود، در اين ديدار تأكيد كرد كه مديريت شهري به دنبال تسهيل فعاليت استارتاپ ها و شركت هاي نوآور است و در برنامه ريزي مسير تهران هوشمند نقشي پررنگ براي خلاقيت و نوآوري در حل مشكلات شهر قائل است. در همين راستا در خصوص تبادل داده هاي شهري بين دو مجموعه و نيز بهره گيري از ظرفيت هاي گروه «آواي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰاردﺳﺘﺎن» در ارائه خدمات هوشمند و نوآورانه در شهر تهران در حوزه هايي مانند مديريت ترافيك، مديريت بحران و خدمات مكان محور توافق شد. همچنين در اين ديدار تأكيد شد كه منطقه دو از سال گذشته به عنوان منطقه پايلوت شهر هوشمند تعيين شده و برخي پروژه هاي هوشمندسازي مانند كيوسك هوشمند و پارك حاشيه اي به صورت پايلوت در اين منطقه شهري در دست اجراست.