بررسي دستاوردهاي سازمان فناوري اطلاعات با حضور دستياران جوان وزارت ارتباطات

بررسي دستاوردهاي سازمان فناوري اطلاعات با حضور دستياران جوان وزارت ارتباطات به گزارش سيتنا، اعضاي شوراي دستياران جوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با امير ناظمي معاون وزير و رئيس سازمان و مديران جوان سازمان فناوري اطلاعات ايران  ديدار كردند. اعضاي شورا ضمن بازديد از مركز ملي تبادل اطلاعات و مركز مانيتوريگ  از نزديك با فعاليت هاي سازمان در زمينه دولت الكترونيكي و اقدامات صورت گرفته در خصوص گذرگاه ملي خدمات دولت آشنا شدند. در اين ديدار طرح پيشنهادي اشتغال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه در حال تدوين و توسعه در سازمان فناوري اطلاعات ايران است، به بحث و تبادل نظر با اعضاي شورا گذاشته شد.