راه اندازي سرويس اعلام منطقه تماس افراد با اورژانس 115

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: در روزهاي اخير كليپي در فضاي مجازي منتشر شد كه كودك 6 ساله اصفهاني در تماس با اورژانس براي مادرش، تقاضاي كمك دارد و در اين شرايط سخت است كه نيروي اورژانس بايد بتواند منطقه سكونت اين چنين تماس هايي را شناسايي كند. امير ناظمي اظهار كرد: از وقتي اين كليپ را ديدم با همكارانم در بخش هاي مختلف تبادل نظر كرديم و مقرر شد در كمتر از يك ماه، سرويسي راه اندازي كنيم كه وقتي فردي با موبايل با اورژانس 115 تماس مي گيرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعلام كنيم كه در اين صورت فقط نياز به آدرس دقيق است. بنا بر اعلام سايت وزارت بهداشت، وي تصريح كرد: اگر بخواهيم محل تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زني داشته باشيم، حريم شخصي افراد نقض خواهد شد و به همين خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس 115 اعلام مي كنيم و اميدواريم كه اين سرويس زودتر براي اورژانس 115 راه اندازي شود. البته اورژانس خصوصي نيز تقاضاي راه اندازي اين سرويس را داشته است.