روابط عمومي بخش مهمي از زنجيره ارزش بانك است

روابط عمومي بخش مهمي از زنجيره ارزش بانك است اقتصادتهران: مديرعامل بانك صادرات ايران در دومين روز از هفته روابط عمومي طي نشستي صميمي با همكاران اداره كل روابط عمومي، بر تبيين هر چه بيشتر دستاوردها، ظرفيت ها و قابليت هاي بانك صادرات ايران و تقويت ارتباط با همكاران و مشتريان تأكيد كرد. به گزارش اقتصادتهران، حجت اله صيدي با اشاره به اينكه روابط عمومي بخش مهمي از زنجيره ارزش بانك است، اظهار داشت: نقش روابط عمومي در تبين ظرفيت ها و اطلاع رساني هاي داخلي و خارجي بسيار حايز اهميت است و با توجه به تغيير ماهيت رسانه ها و مواجهه عموم با آن ها، همكاران روابط عمومي بايد بيش از پيش به دانش روز و مهارت هاي نوين ارتباطي و اطلاع رساني تجهيز شوند.  وي با تاكيد بر اينكه انعكاس درست و مناسب انتظارات جامعه و همكاران به مديريت و اركان بانك در ترسيم مسير راه و تعيين سياست هاي جديد حائز اهميت است، اظهار كرد: فعاليت روابط عمومي بانك صادرات ايران نمره قابل قبولي دارد اما همكاران روابط عمومي هچنان بايد به كسب مهارت هاي بيشتر و ارتقاي حرفه اي اهتمام ورزند. در اين ديدار كه با حضور حسن زاهدي، رئيس اداره كل حوزه مديريت بانك صادرات ايران برگزار شد، امير لعلي، مدير امور ارتباطات و بازاريابي نيز با قدرداني از نگاه حمايت گرانه مديريت عالي بانك نسبت به روابط عمومي، گزارشي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو در اين اداره كل ارائه كرد.