واكنش آذري جهرمي به مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي سپردن مديريت فضاي مجازي به صداوسيما با بودجه 2000 ميليارد توماني

 واكنش آذري جهرمي به مصوبه كميسيون تلفيق براي سپردن مديريت فضاي مجازي به صداوسيما با اختصاص 2000 ميليارد تومان بودجه به گزارش سيتنا، مهندس آذري جهرمي در استوري اينستاگرامش نوشت: مصوبه ي جديد كميسيون محترم تلفيق مجلس براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي راهگشا نيست؛ در فضاي مجازي توليد محتوا بايد مردمي باشد، نه سازماني. از توليدات مردمي حمايت كنيم، نه توليدات صداوسيمايي براي مردم! آزموده را آزمودن خطاست! واكنش آذري جهرمي به مصوبه كميسيون تلفيق مجلس براي سپردن مديريت فضاي مجازي به صداوسيما با بودجه 2000 ميليارد توماني