مديركل روابط عمومي دانشگاه پيام نور خبر داد: اعلام مهلت تغيير محل آزمون پايان ترم دانشجويان

مديركل روابط عمومي دانشگاه پيام نور گفت: كليه دانشجويان اين دانشگاه تا 11 آذرماه سال جاري فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان به نشاني reg.pnu.ac.ir جهت انتخاب محل آزمون پايان ترم خود اقدام كنند. به گزارش يوپنا،اميرحسين بهروز افزود: به منظور برنامه ريزي دقيق براي آزمون پايان ترم، مهلت مذكور به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و كليه دانشجوياني كه مايل به تغيير محل آزمون خود هستند بايد با مراجعه به سامانه گلستان و ازطريق مسير زير اقدام به انتخاب محل آزمون خود نمايند. ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود هستند. توجه 2:در مراكز تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق ، دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد. توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند. توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.