اهداء لوح تقدير و تنديس ويژه به روابط عمومي بانك توسعه تعاون

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارهاي مالي(ايستانيوز)،شايان ذكر است در بخش رقابتي كنفرانس كه با حضور روابط عمومي هاي دستگاه هاي دولتي، شركت هاي خصوصي از سراسر كشور برگزار شد هيات داوران با توجه به عملكرد موفق روابط عمومي بانك توسعه تعاون در تعامل با رسانه ها، تهيه محتواهاي خبري، تحليلي و اطلاع رساني؛ رتبه برتر بخش مديريت روابط رسانه اي را به اين بانك اختصاص داد. در مراسم آغازين اين رويداد سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تبيين ابعاد گوناگون يكپارچگي روابط عمومي گفت: هم زمان با فراگير شدن شبكه هاي اجتماعي و ايفاي نقش روابط عمومي در اطلاع رساني در فضاي مجازي، رعايت يكپارچگي در اين وضعيت دو فضايي بسيار الزامي است. عاملي كاركردهاي روابط عمومي چهره به چهره و فيزيكي را در برخي ابعاد تشريفاتي، مناسبتي، مذاكراتي و تبليغاتي غيرقابل جايگزين دانست و كاركرد روابط عمومي مجازي و رقومي را در هوشمند سازي مناسبات و اطلاع رساني هاي گسترده و ساماندهي تبادلات پيام ها ارزشمند و كارآمد عنوان نمود. در ادامه علي اكبر فرهنگي استاد پيشكسوت مديريت در اين همايش گفت: روابط عمومي با ترويج رويكرد همه جانبه نگري و نگاه چندوجهي به تمامي عناصر سازمان مي تواند زمينه بهره گيري از همه ظرفيت هاي دروني سازمان را فراهم نمايد. باقر ساروخاني استاد ارتباطات در اين همايش اظهار داشت: آنچه كارگزاران روابط عمومي شايسته است مدنظر قرار دهند توجه به مسائل انساني و عاطفي در كنار رعايت جنبه هاي فني و تكنيكي روابط عمومي مي باشد. شايان ذكر است جايزه نام آوران حوزه ارتباطات موسوم به جايزه دكتر نطقي در اين كنفرانس به باقر ساروخاني استاد ارتباطات دانشگاه تهران اهدا شد