جايزه انتشارات شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به سازمان تأمين اجتماعي اعطا شد

به گزارش صنعت كار، شانزدهمين كنفرانس بين المللي ايران روابط عمومي ايران با شركت مديران و كارشناسان روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي از سراسر كشور برگزار شد. در اين دوره از كنفرانس بين المللي روابط عمومي، اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي به پاس طراحي و انتشار گونه هاي مختلف انتشارات در راستاي ابلاغ پيام هاي ارتباطي سازمان موفق به كسب جايزه انتشارات شد. لوح تقدير اين كنفرانس را هادي صفري، سرپرست اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي دريافت كرد. انتهاي پيام/