دستور العمل سامان دهي بات ها و ربات ها ابلاغ شد

معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي از ابلاغ دستور‌العمل سامان‌دهي بات‌ها و ربات‌ها در فضاي مجازي در راستاي ضوابط فني و اجرايي مرتبط با تحقق الزامات شبكه ملي اطلاعات خبر داد.