زمان برگزاري هشتمين ماراتن برنامه نويسي تلفن همراه تغيير كرد

زمان برگزاري هشتمين ماراتن برنامه‌نويسي تلفن‌همراه كشور به 12 تا 14 مهرماه تغيير پيدا كرد.