اتصال ساكنين جزاير خليج فارس به شبكه ي ملي اطلاعات با فيبرنوري

اتصال ساكنين جزاير خليج فارس به شبكه ي ملي اطلاعات با فيبرنوري به گزارش سيتنا، مهندس آذري جهرمي در اينستاگرامش نوشت: ساكنين جزاير خليج فارس، از امروز با ارتباط فيبر نوري مطمئن و پايدار به شبكه ي ملي اطلاعات متصل شدند. 80كيلومتر فيبر دريايي با هزينه 37ميليارد توماني اجرا كرديم تا رضايت مردم اين مناطق را فراهم كنيم. همچنين براي توسعه ي ارتباطات روستايي و توسعه ي عدالت ارتباطي در مناطق حاجي آباد و بشاگرد، 106ميليارد تومان اختصاص يافت تا 220كيلومتر فيبرنوري و 120دكل مخابراتي جديد تا بيستم اسفندماه اجرا شود تا ارتباط پرسرعت به اين مناطق هم برسد. مخلص مردم خونگرم و دوست داشتني هرمزگان هستم.