اجرايي شدن تحريم هاي جديد آمريكا چه معنايي براي هواوي دارد؟

اجرايي‌شدن تحريم‌هاي جديد آمريكا چه معنايي براي هواوي دارد؟

تحريم‌هاي جديد آمريكا از سه‌شنبه، 25 شهريور 1399، ‌اجرايي شد. اعمال اين تحريم‌ها چه معنايي براي هواوي دارد و چگونه فعاليت‌هاي اين شركت را محدود مي‌كند؟