روزياتو: چگونه روسيه شرايط را براي حضور نظامي در ديگر كشورها فراهم مي كند؟

در حالي كه نقش و نفوذ روسيه در سوريه و ونزوئلا در سال هاي اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده است، كرملين در سكوت در حال پيدا كردن متحداني در آفريقا با همان روش سه مرحله اي هميشگي ...