ويجياتو: آيا ندررلم يك مورتال كامبت سوم شخص مي سازد؟

نزديك به 40 ساعتي شده كه مورتال كامبت را بازي كرده‌ام و به راحتي 5 ساعت از اين تايم را در كريپت بوده‌ام. يك فضاي اتمسفريك با زاويه ديد سوم شخص كه تمايزهايش از بازي اصلي به راحتي قابل تشخيص‌اند. ...