مصوبه كميسيون تلفيق در حمايت از توليد محتوا راهگشا نيست

مصوبه كميسيون تلفيق در حمايت از توليد محتوا راهگشا نيست وزير ارتباطات گفت: مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي، راهگشا نيست. كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 1400، مديريت و نظارت بر محتواي فضاي مجازي را به صدا و سيما سپرد. مطابق با اين مصوبه كه بايد پس از تصويب در صحن علني مجلس به تأييد شوراي نگهبان هم برسد، مبلغ 2 هزار ميليارد تومان اعتبار براي توليد محتوا در اختيار سازمان صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي قرار مي گيرد. در اين باره محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات در اينستاگرام نوشت: مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي راهگشا نيست. وي تاكيد كرد: در فضاي مجازي، توليد محتوا بايد مردمي باشد و نه سازماني. وزير ارتباطات افزود: از توليدات مردمي حمايت كنيم. نه از توليدات صدا و سيمايي براي مردم. آزموده را آزمودن خطاست./مهر