آيا قطعي مكرر برق ارتباطي با استخراج ارز ديجيتال دارد؟

آيا قطعي‌ مكرر برق ارتباطي با استخراج ارز ديجيتال دارد؟

اين روزها از گوشه و كنار مي‌شنويم كه استخراج غير مجاز ارز ديجيتال باعث آلودگي شديد هوا و كمبود برق شده است. آيا اين مسئله حقيقت دارد؟