ابتلا به عفونت ناشي از ويروس استفراغ زمستاني به گروه خوني بستگي دارد

در چند ماه گذشته، مدارس در سرتاسر كشور آمريكا به دليل شيوع نوروويروس تعطيل شد. عفونت هاي نوروويروسي كه با عنوان «آنفلوانزاي معده» نيز شناخته مي شوند، موجب اسهال آبكي، تب خفيف و از همه بدتر، استفراغ جهنده مي شوند كه روشي بسيار موثر در انتشار ويروس است.نوروويروس بسيار مسري است و به سرعت درميان جمعيت محدودي مانند دانش آموزان مدرسه يا مسافران كشتي پراكنده مي شود. اگرچه، بيشتر مبتلايان طي 24 تا 48 ساعت بهبود مي يابند، نوروويروس يكي از علل اصلي بيماري كودكان است كه در كشورهاي درحال توسعه هرسال، منجر به مرگ حدود 50 هزار كودك مي شود. جالب اين كه آسيب پذيري همه ي افراد دربرابر اين ويروس يكسان نيست و اين كه آيا شما در اثر آلوده شدن به اين ويروس بيمار مي شويد يا نه، ممكن است به گروه خوني شما بستگي داشته باشد.ويروس نورواك نمايش سه بعدي ويروس نورواك كه نوعي نوروويروس است؛ نوروويروس ها رايج ترين علت گاستروانتريت حاد (عفونت معده و روده) در كشور آمريكا هستندرهايي از نوروويروس دشوار استويروس نوروويروس، از گروه ويروس هاي بدون پوشش است. اين ويروس ها داراي پوشش غشايي كه ويروس هاي ديگري مانند ويروس آنفلوانزا آن را دارند، نيستند. سطح يك نوروويروس را پوشش پروتئيني به نام كپسيد مي پوشاند. كپسيد از ماده ي ژنتيكي ويروس محافظت مي كند. پوشش كپسيد يكي از عواملي است كه موجب مي شود كنترل نوروويروس ها بسيار دشوار شود. ويروس هاي داراي پوشش غشايي دربرابر الكل و مواد شوينده آسيب پذير هستند درحالي كه نورويروس ها اين طور نيستند. نوروويروس مي تواند دماي انجماد تا دماي 63 درجه سانتيگراد (تقريبا حداكثر دماي آب موجود در يك ماشين ظرف شويي خانگي)، صابون و محلول هاي سفيدكننده ي ملايم را تحمل كند. همچنين، نوروويروس مي تواند ساعت ها روي دست انسان و روزها روي سطوح جامد و مواد غذايي باقي بماند و نيز دربرابر ضدعفوني كننده هاي دست كه حاوي الكل هستند، مقاوم است. بدتر اين كه، تنها مقدار كمي ويروس (حدود 10 ذره ي ويروسي) كافي است تا بيماري ايجاد شود. با توجه به اينكه فرد عفوني شده مي تواند ميليون ها ذره ي ويروسي را دفع كند، پيشگيري از شيوع ويروس بسيار دشوار است.عفونت ويروسي رودهنورويروس كه ويروس استفراغ زمستاني نيز ناميده مي شود، سلول هاي موجود در روده انسان را آلوده مي كند و موجب اسهال، استفراغ و درد معده مي شودحساسيت دربرابر نوروويروس به گروه خوني بستگي داردزماني كه نوروويروس ازطريق دهان وارد بدن شود، ابتدا سلول هايي پوششي روده ي كوچك را آلوده مي كند. پژوهشگران نمي دانند كه اين عفونت چگونه منجر به علائم بيماري مي شود اما يك جنبه ي جالب از نوروويروس آن است كه پس از مواجهه، گروه خوني تا حد زيادي تعيين كننده ي اين موضوع است كه آيا فرد بيمار خواهد شد يا نه.گروه خوني شما (A،B،AB و O) به وسيله ي ژن هايي تعيين مي شود كه نوع اليگوساكاريدهاي موجود روي سطح سلول قرمز خون را مشخص مي كنند. اليگوساكاريدها از انواع مختلف قندها تشكيل شده اند كه به روش هاي پيچيده اي به هم متصل شده اند. همان اليگوساكاريدهاي موجود روي سلول هاي قرمز خون، روي سطح سلول هايي كه پوشش روده ي كوچك را تشكيل مي دهند، نيز وجود دارند.نوروويروس و چند نوع ويروس ديگر از اين اليگوساكاريدها براي چسبيدن به سلول ها و آلوده كردن سلول هاي روده استفاده مي كنند. ساختار خاص اين اليگوساكاريدها است كه تعيين مي كند كه آيا يك سويه ي خاص از ويروس مي تواند به سلول ها چسبيده و به آن ها حمله كند يا نه. حضور اليگوساكاريدي به نام «آنتي ژن H1»، براي اتصال بسياري از سويه هاي نوروويروس الزامي است. افرادي كه اين آنتي ژن را در سلول هاي روده ي خود ندارند، 20 درصد از جمعيت هاي اروپايي تبار را تشكيل مي دهند و دربرابر بسياري از سويه هاي نورويروس مقاوم هستند. قندهاي بيشتري مي تواند به آنتي ژن H1 متصل شود تا گروه هاي خوني A، Bو AB تشكيل شود. افرادي كه نمي توانند اين اصلاحات A و B را انجام دهند، داراي گروه خوني O هستند.گروده خونيهر گروه خوني به وسيله ي نشانگر قندي موجود روي سلول هاي قرمز خون مشخص مي شود. سلول هاي موجود در پوشش روده نيز اين نشانگرهاي قندي را دارندسويه هاي مختلف نورو ويروس، افراد متفاوتي را آلوده مي كنندنوروويروس ها به سرعت تكامل پيدا مي كنند. درحال حاضر، 29 سويه ي مختلف شناخته شده كه انسان را آلوده مي كنند و هركدام از اين سويه ها واريانت هاي مختلفي دارند. هريك از اين ويروس ها داراي توانايي هاي متفاوتي براي اتصال به مولكول هاي قند موجود روي سطح سلول هاي روده هستند. اين قندها به وسيله ي گروه خوني تعيين مي شوند.اگر گروهي از افراد درمعرض يك نوروويروس قرار گيرند، اينكه چه كساني بيمار مي شود، بستگي به گروه خوني آن ها دارد اما اگر همان گروه درمعرض سويه ي ديگري از نوروويروس قرار گيرد، ممكن است افراد متفاوتي مقاوم يا مستعد باشند. به طور كلي، كساني كه آنتي ژن H1 را نمي سازند و افراد داراي گروه خوني B، مقاوم هستند درحالي كه افراد داراي گروه هاي خوني A، AB يا O معمولا بيمار مي شوند اما اين الگو به سويه ي خاص نوروويروس بستگي خواهد داشت.مقاله هاي مرتبط: - تفاوت بين عفونت ويروسي و عفونت باكتريايي چيست - ويروس هايي كه براي سلامتي بدن مفيد هستند - انتشار ويروسي مشابه با ويروي سارس تفاوت در حساسيت افراد نسبت به ويروس، نتيجه ي جالبي دارد. براي مثال، زماني كه اين بيماري در يك كشتي شيوع پيدا مي كند، تقريبا يك سوم افراد از عفونت فرار مي كنند. از آن جا كه آن ها علت پشت صحنه ي مقاومت خود را نمي دانند، احتمالا علت هايي غيرواقعي براي بيمار نشدن خود عنوان مي كنند مثلا اينكه «چون من آن ماده ي غذايي خاص را مي خورم، بيمار نمي شوم». البته اگر شيوع بعدي به وسيله ي سويه اي رخ دهد كه فرد به آن مستعد باشد، اين روش جادويي ديگر تاثيري نخواهد داشت.مصونيت دربرابر نوروويروس كوتاه مدت استعفونت نوروويروس موجب ايجاد پاسخي ايمني قوي مي شود كه ويروس را طي چند روز از بين مي برد. اگرچه اين پاسخ كوتاه مدت است. بيشتر مطالعات نشان داده اند كه محافظت دربرابر عفونت مجدد با همان سويه از نوروويروس كمتر از 6 ماه تداوم دارد. همچنين عفونت با يك سويه از نوروويروس، محافظت كمي دربرابر عفونت ناشي از سويه هاي ديگر مهيا مي كند. بنابراين ممكن است يك فرد چند بار به بيماري ناشي از نوروويروس ها دچار شود. تنوع سويه هاي نوروويروس و موقتي بودن پاسخ ايمني باعث مي شود كه طراحي واكسني براي اين بيماري دشوار شود. پژوهشگران در كارآزمايي هاي باليني، درحال آزمايش اثرات واكسن هاي ساخته شده از پروتئين هاي كپسيد دو سويه ي رايج از نوروويروس ها هستند. به طوركلي، اين واكسن هاي آزمايشي پاسخ ايمني خوبي ايجاد مي كنند. ماندگاري پاسخ ايمني نيز درحال بررسي است. مرحله ي بعد آزمايش هاي باليني، آن است كه بررسي شود آيا واكسن واقعا از علائم عفونت ناشي از نوروويروس پيشگيري كرده يا اين علائم را كاهش مي دهد يا خير.