داروي رمدسيوير تاثير معناداري بر نجات جان بيماران كوويد 19 ندارد

داروي رمدسيوير تاثير معناداري بر نجات جان بيماران كوويد 19 ندارد

نتايج كارآزمايي بزرگي كه با حمايت سازمان جهاني بهداشت انجام شده است، نشان مي‌دهد داروي ضد ويروس رمدسيوير تأثيري روي مرگ‌و‌مير ناشي از كوويد 19 ندارد.