جوابيه روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به روزنامه و كانال همشهري آذربايجان

جوابيه روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به روزنامه و كانال همشهري آذربايجان آرمان تبريز-روابط عمومي  شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه با ارسال جوابيه اي به  خبرگزاري ها نسبت به مطالب منتشر شده در روزنامه و كانال همشهري آذربايجان عكس العمل نشان داد. آرمان تبريز-روابط عمومي  شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه با ارسال جوابيه اي به  خبرگزاري ها نسبت به مطالب منتشر شده در روزنامه و كانال همشهري آذربايجان عكس العمل نشان داد. به گزارش خبرنگار ما از تبريز؛ در اين جوابيه آمده است ؛مدير مسئول محترم روزنامه و كانال همشهري آذربايجان سلام عليكم نظر به درج مطلبي با عنوان (بنويسيد شوراي شهر بخوانيد شوراي شهرداري) و (كارگران به حقوق  700 هزار توماني راضي اند) در مورخ 08/04/99 در آن رسانه محترم بدينوسيله جوابيه اين شركت به شرح ذيل به حضور ارسال مي گردد مقتضي است مطابق قانون مطبوعات و خبرگزاريها جوابيه حاضر را جهت تنوير افكار عمومي منتشر نماييد. استراتژي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه از بدو قبول مسئوليت خادمي اين حقير از تاريخ (17/12/1398) مديريت هزينه و زمان ،شفاف سازي امورات شركت و هوشمند سازي اتوبوسراني(BMS) و نوسازي ناوگان مي باشد. برابر رسالت هاي منتخبين مردم در شوراي پنجم و حمايتهاي بي دريغ شهردار محترم از شفاف سازي امورات و حسب وظايف سازماني در طي اين مدت كه در شركت واحد به عنوان خادم همشهريان عزيز حضور دارم قدمي بلند در شفاف سازي امورات شركت واحد برداشته ايم و تا پاي جان در دفاع از حقوق شركت واحد و مديريت هزينه و شفاف سازي امورات خواهيم ايستاد. در خصوص حقوق كارگران زحمتكش كارت بليت مسير تندرو مربوط به شركت ايمن مكان مهران (پيمانكار) و پيرو توضيحات قبلي در مورد ارتباط استخدامي و حقوقي اين كارگران با پيمانكار مربوطه كه از طريق برگزاري مناقصه و مزايده به صورت حجمي از حدود 9 سال قبل و پيش از زمان تصدي گري اينجانب انجام گرفته است اينجانب با  هدف شفاف سازي، نسبت به  اعلام حقوق دريافتي كارگران اقدام نموده و هدف و مقصود بنده از اعلام مطلب فوق كه منجر به برداشت هاي متفاوت و گاهي غيرمنصفانه برخي رسانه ها و اشخاص و اساتيد گرديده در جهت احقاق حق اين عزيران با وجود قرارداد كاري در يك شركت ثاني بوده است. بر اين اساس و با توجه به اتمام قرارداد حجمي شارژ و كنترل كارت بليط مسير تندرو، اقدامات مديريتي انجام يافته كه در مناقصه و مزايده جديد كه در روزهاي آتي برگزار و برنده انشا... مشخص خواهد شد تمامي مفاد قانون كار و كارگري نيروهاي حجمي در شرايط عمومي و خصوصي مناقصه و مزايده براي تفهيم شركت يا پيمانكار برنده گنجانده شده است كه قبلا"نواقصي داشت و مرتفع خواهد شد. در پايان از حساسيت رسانه ها و مردم شريف و مسئولين در خصوص احقاق حق كارگران پيمانكار شركت واحد قدرداني نموده و اعلام مي داريم كه مجموعه مديريت و معاونين شركت واحد هميشه حامي حقوق كارگران بوده و خواهد بود و اگر با  سوء برداشتهايي موجب رنجش خاطر عزيزان شده ايم صميمانه پوزش مي طلبيم.