چرا كشاورزي سلولي مي تواند آينده كشاورزي باشد؟

چرا كشاورزي سلولي مي‌تواند آينده كشاورزي باشد؟

ازآنجا كه كشاورزي فعلي نقش قابل‌توجهي در انتشار گازهاي گلخانه‌اي دارد، دانشمندان به دنبال راه‌هاي جايگزيني مانند كشاورزي سلولي براي كاهش انتشارات هستند.