بيت كوين بجاي پول روش جديد برخي از مديران براي دريافت رشوه

بيت كوين بجاي پول روش جديد برخي از مديران براي دريافت رشوه به گزارش تسنيم، «رسول قهرماني»، نماينده دادستان تهران در پرونده هاي مفاسد اقتصادي در نشست مجمع ملي مطالبه گران حقوقي و قضائي گفت: «كشور ما الان در حوزه امنيت و تهديدات نظامي در "منطقه آتش" قرار گرفته است؛ عراق و سوريه از سمت غرب كشور، افغانستان از شرق، حواشي خليج فارس در جنوب و منطقه آذربايجان در شمال كشور اين مسائل را به ما نشان مي دهد. اما شما مي بينيد باوجود دشمنان ابرقدرت،كشور ما تبديل به بهشت امنيت شده است كه دوست و دشمن به اين موضوع اقرار كرده اند.» وي ادامه داد: «در زمينه تجهيزات نظامي، شايد در ظاهر بصورت كامل با برخي از كشورها برابري نكند، اما مواضع ما بقدري صحيح و كامل است كه تا امروز تمام تهديدات و اقدامات دشمن خنثي شده است، همانطور كه رهبري فرمودند اگر يكي بزنند ده تا مي خورند.» «اما نكاتي كه موجب موفقيت در زمينه مذكور شد عبارت از مديريت عالم، صالح و حكيم و داشتن نيروهاي سالم و مجاهد و تدبير است.» قهرماني با بيان اينكه مبارزه با فساد بايد هدفمند باشد، مهم ترين مطالبه مطالبه گران را به سمت هوشمندسازي رفتن نظارت ديد، زيرا از آنجايي كه گزارشات تخلفات مالي و پولشويي به فاصله يك ساله به دست مي رسد هوشمندسازي نظارت منجر به بررسي دقيق و فوري اين موارد مي شود. وي افزود: كشور بايد به سمت هوشمندسازي پيش برود، اگر اين انفاق حاصل شود نتيجه آن توقف و جلوگيري از توليد فساد است. اگر مديريت كشور هوشمند باشد، در بدبينانه ترين حالت ما مي توانم 60 درصد فساد را برطرف كنيم و 40درصد باقي مي ماند كه مربوط به مطالبه گران و افشاكنندگان هستند. نماينده دادستان تهران در ادامه سخنان خود درخصوص نقش حضور مردم در مبارزه با فساد اذعان كرد: امروزه بعضي از مديران بصورت ارز ديجيتال يا روش هاي غيرقابل پيگيري رشوه مي گيرند كه حتي با مديريت هوشمند نيز نمي توان آن را كنترل و پيگيري كرد. پيشنهاد بنده حضور مردم در مبارزه با فساد است همانطور كه در دهه 60 حضور مردم باعث شكل گيري امنيت شد امروزه نيز حضور مردم مي تواند در مبارزه با فساد نقش موثري داشته باشد. قهرماني در خصوص مطالبه گري صحيح  تصريح كرد: ما نبايد با اشاره بي قيد و بند به بسياري از مسائل، مطالبه گري را موضوع سطحي جلوه دهيم. براي مثال در خصوص انتصابات فاميلي نكته اي كه قابل توجه است اين است كه نبايد در خصوص اين موضوع بدون نگرش و راحت اظهارنظر كرد، اگر مديري و مسئولي خويشان خود را در سمتي قرار داد بايد در مرحله اول از آن رزومه خواست و در صورت منطقي بودن انتصاب آن را پذيرفت و اگر به اين شكل نبود آن وقت به آن ايراد وارد است. وي ادامه داد: ما يك سامانه اي را داريم و پيشنهاد مي كنيم مردم گزارشات خودشان را بصورت باهويت و يا بدون هويت در آن اعمال كنند و ما در مرحله بعد آن گزارشات را بررسي خواهيم كرد و در آخر به متخصصين مربوطه بايد ارجاع داده شود. نماينده دادستان تهران با تاكيد بر نقش دادستاني در مبارزه با مفاسد حقوقي و قضائي و حمايت از مطالبه گران اظهار داشت: «در مبارزه با فساد حقوقي و قضائي در زمان رياست آقاي رئيسي در قوه قضائيه، لايحه حمايت از مبارزه با فساد نوشته شد و در مجلس مطرح شد، يكي از اين موضوعات سامانه هاي برخط است كه مردم از طريق تلفن و سايت گزارش خود را ارائه دهند. در اين خصوص براي افراد گزارش دهنده مزيت هايي درنظر گرفته شده است و بايد از آنان حمايت شود.»