اقدامات نظارتي مجلس براي ساماندهي استخراج رمزارز

رمزارز رمزارز رسانه كليك &– مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود نوشته است كه استخراج رمزارزها بسته به منابع رايانشي كه در طرح اقتصادي رمزارز مصرف مي شود و بخشي كه از استخراج رمزارز بيشتر متاثر مي شود، مي تواند نهادهاي متعددي را درگير كند. استخراج رمزارزهايي كه در حال حاضر در كشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در كشور اثر گذارند. از آنجايي كه تشخيص دستگاه هاي استخراج رمزارز در مبادي گمركي به سادگي امكانپذير نيست، با نظارت بر الگوي مصرف برق و الگوي ترافيك اينترنت مي توان افراد حقيقي يا حقوقي را شناسايي كرد كه مبادرت به استخراج اين رمزارزها مي كنند. ساماندهي استخراج رمزارز مي تواند علاوه بر ايجاد يك منبع درآمدي غيرقابل تحريم، درآمد شبكه برق كشور را نيز افزايش دهد و حتي درآمد مالياتي براي دولت به همراه داشته باشد. بايد توجه داشت كه نوسانات بالاي ارزش رمزارزهاي جهان شمول، ريسك مشاركت مستقيم و غيرمستقيم دولت، بانكها و موسسات مالي و اعتباري در اين حوزه را افزايش مي دهد .براي ساماندهي استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصي هم زيرساخت قانوني فعلي تا حد زيادي كفايت مي كند و به نظر مي رسد در شرايط كنوني نيازي به وضع قوانين جديد نباشد و بسترهاي نهادي مورد نياز از طريق دولت قابل تدوين است. اما نظارت مجلس شوراي اسلامي بر ايفاي تكاليف قانوني دستگاه هاي ذيربط بسيار مهم و حياتي است. اهم اقدام هاي نظارتي مجلس كه ميتواند براي ساماندهي استخراج رمزارز در دستور كار قرار گيرد ،عبارتند از: شايد برايتان جالب باشد: هدف اسنپ از پيشنهاد كاري به منابع انساني ساير استارتاپ ها چيست؟ 1. پيگيري وزارت نيرو با همكاري وزارت صمت براي تدوين آيين نامه و شيوه نامه سرمايه گذاري در توليد و مصرف برق موردنياز براي استخراج كه در آن تعرفه برق مصرفي استخراج اخير ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهيزات استخراج رمزارزهاي انرژي بر و حداكثر ظرفيت تجهيزاتي كه در هر منطقه قابل عملياتي شدن است و زمان هاي مجاز استفاده از اين تجهيزات مشخص شده باشد. 2. پيگيري اجراي سازوكار اخذ ماليات از رمزارزها توسط سازمان امور مالياتي. 3. نظارت بر عملكرد گمرك جمهوري اسلامي در مورد استقرار سازوكار نظارت بر واردات تجهيزات با همكاري سازمان امور مالياتي، وزارت ارتباطات و وزارت نيرو. 4. نظارت بر عملكرد وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان گمرك، سازمان امور مالياتي و بانك مركزي در شناسايي فعاليت هاي اعلام نشده در زمينه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به كشور. رمزارزها گونه اي از نظام هاي پرداخت، انتقال و ذخيره ارزش هستند كه معمولا بدون استفاده از توان رايانشي بانك مركزي و نهادهاي متمركز توليد و اداره مي شوند. طراحان رمزارزها سازوكاري تدوين مي كنند كه ذينفعان مختلف با توان رايانشي خود به شبكه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشاركت كنند. وقتي كسي شرايط معين يك رمزارز را محقق كند، مقداري از همان رمزارز در قالب واحد جديد يا كارمزد به آن شخص پرداخت مي شود؛ به اين عمل استخراج مي گويند.