يك نكته حياتي براي متخصصان روابط عمومي در سال 2020/ گزارش پيشرفت در اولويت هاي استراتژيك سازمان باشد/3

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| از حوادث روزمره چرخه خبر و يا كسي كه با ايدهاي هوشمندانه وارد دفتر شما مي شود، پريشان نشويد. مجموعه اي از معيارها يا گزارش پيشرفت ايجاد كنيد كه در اولويت هاي استراتژيك سازمان شما هستند. سپس مسيري را نشان دهيد كه نشان مي دهد تيم شما چگونه در اين اولويت ها نقش داريد. گزارش پيشرفت خوب بايد نشان دهنده چگونگي مشاركت همه عناصر برنامه ارتباطات شما در هر يك از اولويت ها باشد. به عبارت ديگر، از نگراني در مورد چند كليك كه در آخرين فعاليت رسانه هاي اجتماعي ايجاد شده است يا اينكه چند نفر آن آخرين اخبار را به اشتراك گذاشته اند، دست بر نداريد. وقت و توجه خود را به اين موضوع متمركز كنيد كه چگونه تمام فعاليت هاي شما به تحقق اهداف سازمان كمك كرده است. (كيتي دلاهاي پاين)