روابط عمومي فرمانداري ري، برترين روابط عمومي استان تهران شد

روابط عمومي فرمانداري ري، برترين روابط عمومي استان تهران شد روابط عمومي فرمانداري ري، برترين روابط عمومي استان تهران شد بر اساس ارزيابي اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران و رتبه بندي عملكرد روابط عمومي فرمانداري هاي استان تهران در دي ماه سال جاري، اداره روابط عمومي و امور بين الملل فرمانداري ويژه شهرستان ري موفق به كسب رتبه سرآمد در اطلاع رساني، تهيه و ارسال اخبار به استانداري تهران شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان ري، بر اساس ارزيابي اخبار فرمانداري هاي استان تهران توسط اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران، فرمانداري ويژه شهرستان ري با توليد بيش از 580 خبر در ماه و كسب 86/4 درصد امتياز، بعنوان روابط عمومي برتر استان تهران قرار گرفت. سرآمدان روابط عمومي فرمانداري هاي استان تهران در دي ماه سال جاري به ترتيب ري، قرچك و پيشوا مي باشند. شايان ذكر است استان تهران داراي 17 فرمانداري مي باشد و ارزيابي عملكرد ماهيانه فرمانداري ها در چهار سطح سرآمدان، فعال، نيمه فعال و غيرفعال توسط اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران صورت مي گيرد.