ازاولويتهاي مهم روابط عمومي،تبليغات گسترده فرهنگ سازي مصرف بهينه انرژي است

مديرعامل شركت گازاستان مركزي بابيان اينكه روابط عمومي پل ارتباطي ميان ادارات ومشتركين وهمچنين رسانه هاي جمعي است ابرازكرد:روابط عمومي مي تواند بانگرشي مثبت وعميق درجهت دهي چگونگي مصرف مشتركين گازطبيعي تاثيرگذاربوده وموجب توسعه ورشد اقتصادي و شكوفايي وبالندگي اين صنعت بزرگ باشد. ازاولويتهاي مهم روابط عمومي،تبليغات گسترده فرهنگ سازي مصرف بهينه انرژي است به گزارش اكونا پرس، به نقل از روابط عمومي شركت گازاستان مركزي محمدرضاسميعي افزود: روابط عمومي نشان دهنده پويايي شركت گازبوده وعملكرداين مجموعه را با نگاه حرفه اي مي تواند بالنده تر درجهت تعالي ونيل به جايگاه شايسته واقعي خود نشان داده وظرفيتهاي بيشتري راجهت بازتاب اعمال وجايگاه شركت گازنشان دهد. وي اضافه كرد: با وجود تحريمها،مشكلات روزمره اقتصادي و بيماري كوويد19 و ساير چالشها، ترويج فرهنگ صرفه جويي ودرست مصرف كردن درسرلوحه كاروتلاش شركت گازمي باشد واين برعهده روابط عمومي است كه چگونه ،چطور ودرچه مواقعي بتواند پيامهاي خودرا ابلاغ نموده ونگاه حرفه اي خودراجهت فرهنگ سازي مصرف بهينه انرژي وبه خصوص گازطبيعي،مورد توجه وديد قرارداده وبازخوردبيشتري را ازمخاطبين ومشتركين بگيرد. سميعي درآخرگفت : ارتباطات ما به طورموثر باسازمانها،نهادها ومشتركين گاز باشماره تلفن گوياي 32412066سامانه ارتباط با مشتران وتلفن مستقيم32783020برقرار است وبااستفاده وراهنمايي ومشاوره ازنقطه نظرات،پيشنهادات وانتقادات سازنده،مشتريان خودراعضوي ازسازمان دانسته ودركناررسالت خويش وپاسداشت ارزشها،درمسيربهبودمستمرگام برداشته وهرروزازروزديگر پوياتر ومثمرالثمرتر باشيم.