توضيحات روابط عمومي شركت ملي گاز درباره انحراف مسير خط لوله يازدهم

به گزارش بلاغ به نقل ازروابط عمومي شركت ملي گاز ايران با انتشار جوابيه اي در واكنش به گزارش خبرگزاري فارس با عنوان «معماي حل نشده انحراف مسير خط لوله يازدهم سراسري گاز/ چرا دولت بايد 2 ميليارد دلار بيشتر بپردازد؟» توضيحاتي را ارائه كرد. در اين جوابيه آمده است: «همانطور كه قبلا نيز به استحضار مردم شريف ايران رسيده است، نيازسنجي خط لوله يازدهم سراسري همانند 10 خط لوله فشار قوي انتقال گاز موجود كشور، بر اساس برنامه توليد و مصرف گاز طبيعي كشور در دستور كار شركت ملي گاز ايران قرار گرفته است.بر اساس برنامه توسعه فازهاي جديد پارس جنوبي مبتني بر افزايش توليد گاز، پيش بيني سيستم انتقال متناسب به منظور جلوگيري از حبس گاز در حوزه پارس جنوبي و تامين مصارف در قالب طرح خط لوله يازدهم سراسري انجام و پوشش نقاط ضعف سيستم انتقال گاز كشور از جمله اهداف اوليه اجراي طرح خط لوله مزبور بوده است. لازم به ذكر است، سيستم هاي انتقال گاز در سراسر دنيا داراي سه ساختار اصلي خطي، درختي و حلقوي هستند. عمده منابع گازي ايران بجز حوزه خانگيران (شمال شرق كشور - سرخس) در مناطق جنوبي كشور قرار گرفته است و با توجه به پراكندگي مراكز عمده مصرف در سراسر كشور و مشكلات ناشي از ساختار خطي و درختي شبكه در سال 1386، شبكه انتقال گاز كشور با خطوط انتقال فشار قوي كه دركريدورهاي مختلف به صورت موازي قرار گرفته اند و همچنين رابط هاي متعدد بين خطوط سراسري، با ساختار حلقوي طراحي شده است. طراحي و بهره برداري شبكه هاي حلقوي بخصوص با در نظر گرفتن گستردگي و پراكندگي سيستم انتقال گاز ايران، داراي پيچيدگي هاي بسياري بوده و ضروري است در توسعه، تكميل و رفع گلوگاه هاي انتقال و عرضه گاز در چنين شبكه هايي، پارامترهاي مهندسي، اقتصادي و عملياتي متعددي مدنظر قرار گيرد. تعيين مسير و طراحي خطوط جديد و توسعه اي نيز عموما با در نظرگرفتن موقعيت جغرافيايي و ميزان منابع جديد، احجام مصرف به تفكيك بخش هاي مختلف (خانگي، تجاري و صنايع كوچك، صنايع عمده، نيروگاه)، توسعه و تقويت سيستم هاي صادرات گاز و ويژگي هاي جغرافيايي و امكان اجراي خط با توجه به نوع مسير و .... بر اساس محاسبات فني و مهندسي در سناريوهاي مختلف، مطالعه و گزينه بهينه بر مبناي انتقال حداكثري حجم گاز و مزيت هاي اقتصادي تعيين مي گردد. همچنين، موضوع حائز اهميت ديگر در طراحي سيستم انتقال گاز خط يازدهم سراسري، لزوم توجه به موازين پدافند غيرعامل است كه در اين خصوص، رعايت ملاحظات پدافندي، در اولويت قرار داشته و تبعيت از الزامات مزبور در طراحي و اجراي طرح هاي زيرساختي صنعت گاز گريزناپذير است. ادعاي مطرح شده درخصوص «افزايش طول و هزينه خط لوله يازدهم در مسير تعيين شده»، خلاف واقع و فاقد مبناي فني است و در بررسي هاي انجام شده، نه تنها طول و هزينه خط لوله مزبور افزايش نيافته، بلكه به دليل استفاده از ظرفيت هاي خالي خطوط لوله فعلي و اجراي پروژه خط لوله در بازه هاي زماني مختلف (به ترتيب اولويت)، ارزش زماني هزينه طرح كاهش قابل توجهي يافته است. ادعاي مطرح شده ديگر در گزارش آن خبرگزاري محترم، «تغيير مسير خط لوله به دليل خريداري زمين هاي محل عبور خط لوله گاز از سوي برخي افراد ذي نفوذ براي كسب سود كلان» است. در پاسخ به اين ادعا، ذكر اين نكته ضروري است كه انتخاب مسير خط لوله در مراحل اوليه ناظر بر كريدورهاي عبور (به صورت كلي) مي باشد و مسير دقيق عبور خط لوله در مراحل پاياني طراحي و زمان اجرا مشخص مي شود. لذا، با توجه به عدم تعيين دقيق مسير خط لوله، به هيچ وجه مجالي براي ايجاد رانت و فرصت طلبي هاي احتمالي فراهم نشده است. در بخش ديگري از اين گزارش، فرضيه «مأموريت تراشي براي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران توسط شركت ملي گاز ايران به منظور جلوگيري از انحلال آن شركت» مطرح گرديده است، در حالي كه با توجه به موارد فوق، تعريف پروژه اجراي خط لوله صرفاً بر مبناي تامين منافع ملي و بر اساس ملاحظات و بررسي هاي فني و اقتصادي صورت مي گيرد و مسير انتخابي خط لوله نيز هيچ تاثيري در حجم فعاليت هاي بي شمار شركت مهندسي و توسعه گاز ايران ندارد. در پايان يادآور مي شود، در شركت ملي گاز ايران، به عنوان مسئول اصلي تامين پايدار، مطمئن و ايمن گاز در سراسر كشور، هرگونه اقدام اجرايي صرفاً با هدف تحقق مأموريت هاي محوله صورت مي گيرد و پروژه احداث خط لوله يازدهم نيز تابعي از همين ملاحظات و در چارچوب مأموريت هاي اين شركت مي باشد». به گزارش بلاغ به نقل از بلاغ: انتشار مطالب و اخبار تحليلي ساير رسانه هاي داخلي و خارجي لزوما به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفا جهت اطلاع كاربران از فضاي رسانه اي منتشر مي شود.