اميدآفريني در جامعه از وظايف اصلي روابط عمومي ها

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز خليج فارس، فريدون همتي در آيين گراميداشت هفته روابط عمومي در بندرعباس افزود: در شرايط فعلي فعاليت هاي مختلف در حوزه توليد، اشتغال، سرمايه گذاري و صادرات در حال انجام است و بايد اين اقدامات توسط روابط عمومي ها به درستي براي افكار عمومي تبيين شود. همتي بر هماهنگي منظم و هوشمندانه ميان مجموعه روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي در استان هرمزگان تاكيد كرد. در اين مراسم از روابط عمومي هاي فعال در حوزه مقابله با كرونا در استان هرمزگان قدرداني شد.