روزياتو: گل 2 ميليون دلاري كه عمل آوردنش 15 سال طول مي كشد

رز ژوليت گران قيمت ترين گل توليد شده در دنيا است و عمل آوردن آن براي توليد كننده اش ديويد آستين 15 سال زمان مي برد و 2/3 ميليون يورو هزينه برمي دارد. اين گل اولين بار در سال 2006 ...