تكريم و معارفه مدير روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي

به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي، "حسين امامي" مديرعامل اين شركت ،با اشاره به اينكه اقدامات خوبي در حوزه روابط عمومي شركت انجام شده است ،اظهار داشت: پاسخ گويي به افكار عمومي از مهمترين اهداف و وظايف روابط عمومي است كه بايستي توجه ويژه اي به آن شود. وي تاثير كار فرهنگي در جامعه را بسيار مهم و حياتي دانست و گفت: با توجه ويژه اي كه از سوي روابط عمومي وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايران و نيز شركت هاي زير مجموعه صورت گرفته ،مسأله آب در اولويت رسانه ها قرار گرفته است و تأثير شگرف آن را به طور محسوس در جامعه مشاهده مي كنيم. امامي به اجراي طرح تعادل بخشي منابع آب زير زمين در استان اشاره كرد و گفت: يكي از پروژه هاي مهم اين طرح ،موضوع اطلاع رساني و آگاهي بخشي است كه همزمان با اجراي طرح عملياتي شده ونقش بسزايي در پيشبرد اهداف آن با همراه سازي بهره برداران داشته است. وي گفت: اگر بتوانيم برنامه هاي جامعي كه در جهت مديريت منابع آب تدوين و برنامه ريزي شده است را به طور كامل اجرايي كنيم ،بخش زيادي از دغدغه ها و چاش هاي بخش آب مرتفع مي گردد. وي در پايان ضمن تقدير از تلاش هاي "محمود حميديان فر" مدير سابق روابط عمومي شركت ،"سيد محسن رضوي" را به عنوان مدير جديد روابط عمومي شركت آب منطقه اي معرفي كرد.