كشف يك سياه چاله ستاره وار بسيار بزرگ و سردرگمي دانشمندان!

كشف يك سياه چاله ستاره وار بسيار بزرگ كه تئوري هاي دانشمندان را بر هم زده است كشف يك سياه چاله ستاره وار بسيار بزرگ كه تئوري هاي دانشمندان را بر هم زده است رسانه كليك &– اخترشناسان به تازگي يك سياه چاله ستاره وار جديد را شناسايي كرده اند. اين سياه چاله بلعنده به قدري بزرگ بوده كه موجب تغيير تئوري هاي مختلف درباره تولد سياه چاله ها شده است. با اينكه تصاوير متعددي ممكن است از يك سياه چاله وجود داشته باشد، اما اين بدان معني نيست كه اخترشناسان از عملكرد سياه چاله نيز مطلع هستند. پژوهشگران چيني به تازگي يك سياه چاله ستاره وار را در كهكشان راه شيري شناسايي كرده اند. جرم اين سياه چاله به حدي زياد است كه مدل هاي تكامل ستاره اي فعلي را نقض مي كند. سياه چاله ستاره وار LB-1 در فاصله 15000 سال نوري از زمين قرار داشته و جرم آن 70 برابر بيشتر از خورشيد است! طبق مطالعات كنوني، جرم سياه چاله هاي ستاره اي حداكثر 20 برابر خورشيد است. اما كشف جديد، واقعيت اين مطالعات را نقض مي كند. دانشمندان بر اين باروند كه ستاره هاي در حال مرگ عمده گاز خود را از دست مي دهند، اما پديد آمدن چنين سياه چاله بزرگي قطعا موجب تغيير تئوري هاي مختلف مي شود. تبليغات تيم پژوهشي از تلسكوپ LAMOST جهت يافتن ستاره هاي در حال چرخش حول اشيا ظاهرا نامريي استفاده كرده اند؛ روشي كه در سال 1783 پيشنهاد شده، اما به تازگي تحقق پيدا كرده است. سپس تيم محققين از تلسكوپ هاي Keck I آمريكايي و Gran Telescopio Canarias اسپانيايي براي تعيين مشخصات ستاره و سياه چاله همراه آن بهره گرفته اند. دانشمندان در روش هاي قبلي، بايد به جستجوي چاله هايي مي پرداختند كه گاز ناشي از يك ستاره را مي بلعد. هرچند كه اين پديده به ندرت قابل مشاهده بود. سياه چاله ستاره وار اكتشافات متناقض با انتظارات، موضوع جديدي در علوم فضايي به شمار نمي آيند. اخترشناسان ناظر بر امواج گرانشي، سياه چاله هاي در حال برخوردي را پيدا كرده اند كه امواجي فراتر از حد انتظار را به وجود مي آورند. بنابراين مي توان گفت كه دانشمندان بايد درباره نحوه تولد سياه چاله هاي ستاره وار تجديد نظر كنند. البته كه تغيير تئوري ها، خود موجب تغيير درك بشر از فعاليت هاي كهشكاني در سطح وسيع تري خواهد شد.