روزياتو: عكس هايي واقعي و شوكه كننده از جنگ و داستان هاي هولناك پشت آن ها

اگر زمين مي توانست داستان بگويد چه داستاني را روايت مي كرد؟ اين سياره از سال 3٫500 قبل از ميلاد مسيح بيش از 14٫500 جنگ بزرگ به خود ديده و شاهد مرگ 3٫5 ميليارد نفر در ميدان خشونت از قبل ...