تمامي اهداف روابط عمومي فولاد مباركه بر اساس معيار جهاني است

مديرروابط عمومي شركت فولاد مباركه با اشاره به اينكه فولاد مباركه به 40 كشور دنيا صادرات انجام مي دهد، تاكيد كرد: اين امر تكليف روابطي عمومي را سنگين تر كرده و باعث شده تمامي اهداف اين حوزه بر اساس يك معياري كه غالبا جهاني است، برنامه ريزي شود. تلاش بر اين است كه تمام فعاليت هاي روابط عمومي در حوزه هاي مختلف فرهنگي، مسئوليت اجتماعي و رسانه بر اساس يك ساختار نظامند و سيستمي باشد. به گزارش ماين نيوز، ايرج ترابي دليل تعالي روابط عمومي فولاد مباركه را پيوند خوردن با استانداردهاي جهاني دانسته و گفت: اين امر باعث ايجاد تكليف شده و تمامي كاركنان اين حوزه در راستاي نيل به اين اهداف حركت مي كنند. اگر روابط عمومي ساير سازمان ها قصد دارند در مسير توفيق حركت كنند، بايد مجموعه اي از اهدافي را ترسيم و براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنند. در اين صورت است كه نقطه ضعف و قوت كار مشخص مي شود. وي تعامل و ايجاد فضاي سالم و قوي بين رسانه ها و روابط عمومي فولاد مباركه را يكي از اهداف ترسيم شده دانست كه حاصل نظرسنجي و حركت در مسير درست بوده است. مديرروابط عمومي شركت فولاد مباركه تكليف رسانه را انتشار حقايق جامعه دانست و افزود: رسانه ها در فضايي هستند كه مداوم اخبار را رصد مي كنند، انتظار مي رود حقايق را آنگونه كه هست نشر دهند. فولاد مباركه تمامي مسائل مالي خود را كاملا شفاف در كدال منتشر مي كند و هيچ نقطه تاريك و پنهاني در صورت هاي مالي اين شركت وجود ندارد و اگر براي هر رسانه يا مسئولي شبهه اي وجود دارد، مي توانند مدارك را ارائه دهند؛ قطعا فولاد مباركه به آنها پاسخ خواهد داد. ترابي افزود: فولاد مباركه در شرايط سخت تحريم و بيماري كرونا ايستاده و به توليد خود ادامه مي دهد تا چرخ صنعت بچرخد. انتظار مي رود برخي رسانه ها بدون دانش و اطلاعات كافي باعث ايجاد شبهه نشوند. هدف رسانه روشنگري است و بايد از بنگاه هاي اقتصادي كه شفاف و بدون هيچ مسائل پشت پرده اي به فعاليت توليدي خود ادامه مي دهد، حمايت كنند. وي تاكيد كرد: شركت فولاد مباركه آماده است تا هرگونه ابهام و شبهه در خصوص مسائل مالي و توليد در اين شركت كه براي رسانه و يا ساير مسئولان ايجاد شده را پاسخ دهد. خوشبختانه تمامي امور در شركت فولاد مباركه سيستمي و بدون دخالت انساني بوده و تمامي سفارشات از لحظه ثبت تا تحويل در سيستم درج و قابل رصد است. وي با بيان اينكه شركت فولاد مباركه روي ساختار و فرايند خود اطمينان 100 درصدي دارد عنوان كرد: تمام محصولات تا زماني كه در داخل شركت بوده، قابل رصد است؛ اما به محض خروج از اين شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن ندارد. مديرروابط عمومي شركت فولاد مباركه تصريح كرد: صنعت فولاد يك صنعت ملي است؛ از مسئولان انتظار مي رود به عنوان تكليفي كه دارند از اين صنعت بازديد كرده و از نزديك با روند توليد، مشكلات و دغدغه هاي اين صنعت آشنا شوند؛ زيرا اين صنعت يك صنعت تحريم شده است. وي با اشاره به بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شركت فولاد مباركه گفت: تمامي مسئولان پس از بازديد از شركت فولاد مباركه به اتفاق از روند توليد در شركت فولاد مباركه شگفت زده شده و قول همكاري وحمايت از اين شركت را دادند. 22 فولاد مباركه نسبت به همنوعان خود احساس تكليف مي كند مديرروابط عمومي شركت فولاد مباركه با اشاره به شيوع بيماري كرونا و ايجاد محدوديت ها گفت: شركت فولاد مباركه با شروع بيماري كرونا در راستاي مسئوليت اجتماعي به طور خودجوش اكسيژن مايع در اختيار تمامي بيمارستان هاي استان قرار داد. ترابي با اشاره به خريد تجهيزات بيمارستاني به مبلغ 70 ميليارد تومان از سوي شركت فولاد مباركه گفت: اين امر نشان از حس تكليف شركت فولاد مباركه نسبت به همنوعان خود است كه روي تخت بيمارستان با بيماري دست و پنجه نرم مي كنند. امروز اين شركت به خود مي مبالد كه به خوبي در راستاي مسئوليت اجتماعي حركت كرده است. وي ادامه داد: فولاد مباركه سعي كرده تمام تمركزش متوجه توليد نباشد؛ بلكه در تمامي حوزه ها شامل فرهنگي، اجتماعي و ورزشي نيز پيش قدم بوده و به طور جدي در آن ورود كرده است. مديرروابط عمومي شركت فولاد مباركه با اشاره به پيشرفت و توسعه باشگاه سپاهان گفت: فولاد مباركه براي رفع مشكلات و توسعه باشگاه سپاهان هزينه كرده است و اين امر تنها در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي و ايجاد مكاني مناسب براي ورزش جوانان بوده است. وي اظهار كرد: شركت فولاد مباركه مشكلات و دغدغه ها منطقه در هر زمينه را رصد كرده در حد توان در آباداني آن مشاركت مي كند.