اپليكيشن ماسك برخلاف ادعاي دولت، بيماران كرونايي را رديابي نخواهد كرد

اپليكيشن ماسك برخلاف ادعاي دولت، بيماران كرونايي را رديابي نخواهد كرد

با اينكه وزير كشور اعلام كرد بيماران نقض‌كننده‌ي قرنطينه ازطريق اپليكيشن ماسك رديابي مي‌شوند، مدير اين برنامه مي‌گويد چنين امكاني در ماسك وجود ندارد.