شركت ابفااصفهان رتبه برترين روابط عمومي صنعت آب و برق كشور را كسب كرد

روابط عمومي آبفا استان اصفهان با 6 رتبه اول، برترين روابط عمومي صنعت آب و برق كشور شناخته شد شركت ابفااصفهان رتبه برترين روابط عمومي صنعت آب و برق كشور را كسب كرد به گزارش اكونا پرس، شركت آبفا استان اصفهان موفق شد با كسب 6 رتبه اول در دومين جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آّب و برق كشور، عنوان برترين روابط عمومي را براي دومين سال متوالي، در ميان شركت هاي تابعه وزارت نيرو به خود اختصاص دهد. وزير نيرو در آيين پاياني دومين جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق، كه از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شد، ضمن تقدير ويژه از روابط عمومي آبفا استان اصفهان، عنوان كرد: حمايت مديران عامل در موفقيت روابط عمومي هاي صنعت آب و برق نقش محوري دارد. رضا اردكانيان همچنين با اشاره به كار مهم روابط عمومي ها، بر ارتباط با مردم، پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه اين ارتباط تاكيد كرد و گفت: روابط عمومي ها مهمترين ابزار ارتباطي با مردم در سازمان را در اختيار دارند و لازم است روش هاي خود را بهينه كرده و در شكل گيري جامعه پراميد و تاب آور، سهم و نقش عمده اي داشته باشند. مدير عامل شركت آبفا استان اصفهان به نمايندگي از شركت هاي برگزيده صنعت آب و برق، به نقش مديران در موفقيت روابط عمومي ها اشاره و عنوان كرد: ارتباط اثر بخش براي مديريت بحران ها، تدوين استراتژي ارتباطي، سنجش افكار عمومي و نظام مشاركتي در فعاليت هاي روابط عمومي از جمله سياست گذاري هايي است كه مديران شركت ها بايد به منظور پيشبرد اهداف خود به آن توجه كنند. هاشم اميني در ادامه افزود: مدير كارآمد، در انتخاب افراد متخصص در روابط عمومي ها اهتمام مي ورزد و از اين طريق است كه مي توان هدايت افكار عمومي را به دست گرفت و تغيير نگرش و به دنبال آن، تغيير رفتار در ميان مردم ايجاد كرد. وي با اشاره به اهميت نظارت و پايش اثر بخشي فعاليت ها در روابط عمومي عنوان كرد: بررسي تحقق اهداف از پيش تعيين شده و پايش مداوم برنامه هاي اجرايي و عملياتي از نكات بسيار مهمي است كه روابط عمومي ها بايد به آن توجه كنند.