سرمربي وزنه برداري: هواي فيجي بر عملكرد جوانان ايران تاثير گذاشت

تهران- ايرنا- سرمربي تيم وزنه برداري جوانان گفت: قبل از رقابت قهرماني جوانان جهان، ورزشكاران ايراني ركورد هاي خوبي را ثبت كردند اما شرايط آب و هوايي فيجي بر نتيجه گيري نهايي آنان تاثير گذاشت.