سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش البرز

كرج – ايرنا – مدير كل ورزش و جوانان البرز گفت: با توجه به كمبود زير ساخت هاي ورزشي در استان ، بخش خصوصي را وارد فعاليت هاي عمراني ورزشي خواهيم كرد.