همايش تبيين سياستهاي خوشه شيريني سنتي قزوين برگزار شد

قزوين _ ايرنا _ همايش تبيين اهداف و سياست‌هاي توسعه خوشه شيريني سنتي قزوين روز چهارشنبه در سالن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد