يكصد ميليون تومان تجهيزات اطفاي حريق براي شهرستان كرمانشاه خريداري مي شود

كرمانشاه- ايرنا- فرماندار كرمانشاه گفت: استاندار كرمانشاه با اختصاص 100ميليون تومان براي كمك به خريد تجهيزات اطفاي حريق براي اين شهرستان قول مساعدت داد.