نقش پر اهميت روابط عمومي ها در ارتقاء سواد مالي موشكافي شد

كودكان در مدرسه درس هاي مختلفي مي خوانند اما به ندرت مدارس به صورت رسمي كلاس هاي آموزش مالي برگزار مي كنند. مهارت هاي اوليه مديريت پول بسيار مهم هستند، چراكه افرادي كه سواد مالي خوبي دارند بهتر مي توانند به لحاظ مالي خود را اداره كنند و به نوبه خود تاثير مثبتي نيز بر روي اقتصاد كشورشان بگذارند.